داستان های مثنوی


داستان پادشاه و کنیزک

داستان صورتگری رومیان و چینیان

داستان نابینایی که گفت دوکوری دارم

داستان نحوی و کشتیبان

داستان-پادشاه-مؤمن-سوز

داستان رسول-روم-و-خلیفه-دوم

داستان-پادشاه-نصرانی-گداز-مثنوی

داستان-آن-که-در-یاری-بکوفت-

داستان آمدن مهمان نزد حضرت یوسف

داستان-بازرگان-و-طوطی-

داستان-پیر-چنگی-

داستان-صیاد-سایه

داستان فرار از عزرائیل

داستان عیادت رفتن شخص ناشنوا

داستان حقیر شمردن ابلیس

داستان کشتیرانی مگس

داستان کبودی زدن مرد قزوینی

داستان گرگ و روباه در خدمت شیر

داستان مرد اعرابی و خلیفه

داستان لیلی و خلیفه

داستان مرد احول (مثنوی)

داستان لقمان و غلامان

داستان نخجیران و شیر

داستان هُدهُد و حضرت سلیمان

داستان درخت حیات بخش

داستان حیران شدن حاجیان در کرامات زاهد

داستان حمله بردن سگ بر گدای کور

داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه

داستان حسرت خوردن مخلص بر فوت نماز جماعت

داستان جوحی و کودک پدر مرده

داستان دو پرنده ناهمجنس

داستان دیدن هلال ماه در زمان عمر

داستان دعوای چهار کس جهت خریدن انگور

داستان دزد گرفتن صاحبخانه

داستان درویشی که متهم به دزدی شد

داستان خاراندن پشت شیر

داستان خر برفت و خر برفت

داستان خردمند دیوانه نما

داستان خواجه و محبت لقمان

داستان وجی خدا به حضرت موسی چرا به عیادت من نیامدی؟

داستان نماز خواندن چهار هندو

داستان نخجیران و شیر

داستان نابینایی که گفت دو کوری دارم

داستان موش و شتر

داستان موسی و شبان

داستان معاویه و شیطان

داستان مسجد ضرار

داستان مردی که مادرش را کشت

داستان مرد غریبی که خانه می جست

داستان مرد بقال و طوطی

داستان محتسب و مست

داستان مارگیر و مار دزد

داستان گفتگوی حضرت موسی با گوساله پرست

داستان گریه کردن قاضی

داستان گرفتار شدن باز میان جغدان

داستان کلوخ انداختن تشنه بر آب

داستان کسی که گفت خدا مرا کیفر نمی ده

داستان کرامات ابراهیم ادهم بر لب دریا

داستان قصد کردن غزان به کشتن مردی

داستان فرار باز شاه به کلبه پیرزن

داستان عیسی علیه السلام و شخص نادان

داستان عیادت رفتن حضرت رسول

داستان عارف و شاه

داستان طعنه زدن بیگانه ای به شیخ

داستان شیخی که گفت کعبه منم !

داستان شکایت صوفیان نزد مرشد از صوفی دیگر

داستان شخصی که شتر خود را گم کرد

داستان شخصی که در راه مردم بوته های خار می کاشت

داستان شخص خفته ای که در دهانش مار رفته بود

داستان زندانی مفلس

داستان زاهدی که بسیار می گریست

داستان ذوالنون در زندان

داستان دو پرنده ناهمجنس

داستان دیدن هلال ماه در زمان عمر

داستان دزد گرفتن صاحبخانه

داستان درویشی که متهم به دزدی شد

داستان خاراندن پشت شیر

داستان اندرز گفتن صوفی به خادم خانقاه

داستان اعرابی و فیلسوف

داستان ازدواج دلقک با فاحشه

داستان اعتماد کردن به وفای خرس

داستان خاراندن پشت شیر

داستان خر برفت و خر برفت

داستان خواجه و محبت لقمان

داستان خردمند دیوانه نما

داستان حمله بردن سگ بر گدای کور

داستان جوحی و کودک پدر مرده

داستان پادشاهی که دو غلام تازه خریده را امتحان کرد

داستان پیرمرد و طبیب