فایل صوتی

متن و شرح غزل آن نفسی که با خودی

متن و شرح غزل « من غلام قمرم … » ، مولانا

 

کتاب و چنین گفت مولوی ۱

کتاب و چنین گفت مولوی ۲

کتاب و چنین گفت مولوی ۳

کتاب و چنین گفت مولوی ۴

کتاب و چنین گفت مولوی ۵

کتاب و چنین گفت مولوی ۶

کتاب و چنین گفت مولوی ۷

کتاب و چنین گفت مولوی ۸

کتاب و چنین گفت مولوی ۹

کتاب و چنین گفت مولوی ۱۰

کتاب و چنین گفت مولوی ۱۱

کتاب و چنین گفت مولوی ۱۲

کتاب و چنین گفت مولوی ۱۳

کتاب و چنین گفت مولوی ۱۴

اگر گم گردد این بی دل از آن دلدار جوییدش

اگر گم گردد این بی دل از آن دلدار جوییدش

ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامَت می کنم

ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامَت می کنم

اندک اندک جمعِ مستان می_رسند

اندک اندک جمعِ مستان می_رسند

کتاب و چنین گفت مولوی ۱۵

باز آمدم، باز آمدم، از پیشِ آن یار آمدم

باز آمدم، باز آمدم، از پیشِ آن یار آمدم

ای که از این تنگ قفس می پَری

ای که از این تنگ قفس می پَری

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منتها

ای رَستخیزِ ناگهان ! وی رَحمَتِ بی_منتها

فایل صوتی نظریه پیدایش ۱

فایل صوتی نظریه پیدایش ۲

فایل صوتی نظریه پیدایش ۳

فایل صوتی نظریه پیدایش ۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.